Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική ποιότητας Κωδικός: Π.1

Έκδοση: 1

Ημερομηνία: 1/11/2022

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Β’ Διάγνωσης είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.  Με το παρόν σύστημα η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των πελατών
 • την ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων (π.χ. εθνικές νομοθεσίες, διεθνή πρότυπα)
 • την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ
 • τη συνεχή αναγνώριση των κινδύνων και των ευκαιριών
 • τη διαχείριση των αλλαγών που επηρεάζουν το ΣΔΠ

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:

«Διαγνωστικό, Απεικονιστικό, Βιοπαθολογικό – Μικροβιολογικό, Πνευμονολογικό, Καρδιολογικό, Γυναικολογικό Πολυιατρείο»

Στα πλαίσια της ανωτέρω δέσμευσης η Β’ Διάγνωση καθορίζει τους παρακάτω μετρήσιμους στόχους ποιότητας (quality objectives):

 • να έχει τις λιγότερες δυνατές μη συμμορφώσεις (σύστημα, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.)
 • να πετυχαίνει την ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών της, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Γενικότεροι και διαρκείς στόχοι της πολιτικής μας είναι οι εξής:

 • να παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές και ποιοτική εξυπηρέτηση στον πελάτη
 • να καλύπτουμε τις ανάγκες του πελάτη και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του
 • να σεβόμαστε τον πελάτη ως προς την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά του
 • να διασφαλίζουμε την αμεσότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης του πελάτη και των συνεργατών μας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Β’ Διάγνωση εφαρμόζει ένα ΣΔΠ που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Οι στόχοι ποιότητας θα ανασκοπούνται με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Η Διοίκηση της Β’ Διάγνωσης δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της. Ολόκληρο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τις διαδικασίες και οδηγίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΣΔΠ.

 

Για την εταιρεία,
η Διοίκηση

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο